صفحه اصلی > برنامه پزشکان 

 

                      برنامه کاری متخصصین بیمارستان رستمانی پارسیان

          شنبه

     یکشنبه

     دوشنبه

    سه شنبه

    چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 

      

 

 

 

صبح

 

 

جراح عمومی دکترآرمین فر

   ---------

جراح عمومی دکترآرمین فر

    --------

   --------

     --------

داخلی خانم  دکتر صدیقی

داخلی خانم دکترصدیقی

داخلی خانم دکتر صدیقی

داخلی خانم دکترصدیقی

داخلی خانم دکترصدیقی

داخلی خانم دکترصدیقی

قلب دکتر دریانورد

 قلب دکتر  دریانورد

قلب دکتر   دریانورد

قلب دکتر    دریانورد

قلب دکتر    دریانورد

قلب دکتر    دریانورد

زنان خانم دکتر شجاعی

 زنان خانم دکترمیرعظیمی

 زنان خانم دکترشجاعی

زنان خانم دکترمیرعظیمی

زنان خانم دکترشجاعی

 

---------

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر رحمانیا

اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا

سونوگرافی خانم دکتر علیدوستی

سونوگرافی خانم دکتر علیدوستی

سونوگرافی خانم دکتر علیدوستی

سونوگرافی  خانم دکترعلیدوستی

سونوگرافی  خانم دکترعلیدوستی

سونوگرافی   خانم دکتر   علیدوستی

 

 

 

 

 

عصر

 

 

-------- 

--------

---------

--------

-------

------------

           

داخلی دکتر صدیقی

داخلی دکتر صدیقی

داخلی دکتر صدیقی

داخلی دکتر صدیقی

داخلی دکتر صدیقی

داخلی دکتر صدیقی

قلب خانم دکتردریانورد

قلب خانم دکتردریانورد

قلب خانم دکتردریانورد

قلب خانم دکتردریانورد

قلب خانم دکتردریانورد

قلب خانم  دکتردریانورد

زنان خانم دکترشجاعی

-------

 زنان خانم دکترشجاعی

-----

زنان خانم دکتر شجاعی

------

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر عطاپور

اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا

اطفال دکتر رحمانیا