صفحه اصلي > اخبار بيمارستان 

مراسم پاکسازی و نظافت محیط بیمارستان رستمانی شهرستان پارسیان

مراسم  پاکسازی و نظافت  محیط بیمارستان رستمانی شهرستان پارسیان

 

در تاریخ دهم شهریورماه 95 مراسم پاکسازی و نظافت محیط عمومی بیمارستان  با حضور خودجوش پرسنل بیمارستان تعدادی از داوطلبان به منظور ایجاد فضای سالم و در راستای تکریم ارباب رجوع همچنین حفاظت از محیط زیست و افزایش آگاهی جامعه در خصوص اهمیت حفط  وارتقاء بهداشت محیط در پیشگیری از بیماریها  برگزار گردید.

بیمارستان رستمانی پارسیانبیمارستان رستمانی پارسیان

بیمارستان رستمانی پارسیانبیمارستان رستمانی پارسیان

بیمارستان رستمانی پارسیان